Wat doen wij

Hampden kan u helpen het vastzittend kapitaal in schades vrij te maken door alle verzekeringsrisico’s over te nemen.

Wanneer een schadeverzekeringsportefeuille zich geheel of gedeeltelijk in run-off bevindt (zgn. legacy) bijvoorbeeld vanwege strategische – en/of ICT technische aard, moet hiervoor nog steeds kapitaal worden aangehouden. Ook gaan hiermee vaak hoge (management) kosten gepaard. Dit belemmert het ontwikkelen van nieuwe commerciële activiteiten.

Als gevolg van Solvency II is uw balans waarschijnlijk veranderd. U moet op grond van deze wetgeving meer kapitaal aanhouden voor uw schadeverplichtingen uit het verleden en voor wat nog kan komen.

Als verzekeraar begrijpen wij als geen ander uw behoeften om kapitaal vrij te maken voor andere activiteiten zodat u niet geconfronteerd wordt met aanzienlijke kosten voor vreemd kapitaal. Wij kunnen u helpen het vastzittend kapitaal in run-off portefeuilles te verlagen of geheel vrij te maken door de risico's van deze portefeuilles geheel of gedeeltelijk over te nemen. Daarmee wordt uw kapitaalbeslag verlaagd waardoor uw SCR gunstig wordt beïnvloedt en u uw management aandacht kan richten op andere activiteiten.

Een optie die het overwegen meer dan waard is. Praat eens geheel vrijblijvend met ons over de mogelijkheden en laat ons u adviseren over mogelijkheden en uitkomsten per portefeuille die direct van invloed zijn op uw kapitaalbeslag.

Onze Dienstverlening

Overdracht

Een (her)verzekeringsbedrijf kan worden beëindigd wanneer Hampden alle rechten en verplichtingen en/of aanspraken vanuit het verleden en naar de toekomst toe overneemt. Dat kan door een aandelen- of portefeuilletransactie.

Ingeval van een aandelentransactie, waarbij de entiteit in zijn geheel over gaat, komt het vastzittende kapitaal vrij d.m.v. de verkoopprijs. Het verzekeringsbedrijf kan al in run-off verkeren voor de transactie maar het in run-of gaan kan ook onderdeel van de overdracht zijn.

Bij overdracht van een portefeuille in run-off valt het deel van het vastzittende kapitaal dat aan de betreffende portefeuille wordt toegerekend vrij omdat die portefeuille overgaat naar Hampden.

Hampden heeft ervaring met allerlei typen overdrachten en biedt oplossingen op maat voor elke klant. Wij zijn geïnteresseerd in het overnemen van schadeverzekeringsbedrijven en -portefeuilles van diverse aard.

Meer voorbeelden van beëindiging

Afkoop - Een cedent en een herverzekeraar komen overeen om tegen een vergoeding één of meerdere herverzekeringscontract(en) tussen hen te beëindigen. 

Polis terugkoop - Zoals beschreven onder Afkoop, maar dan tussen een verzekeringnemer en verzekeraar.

Polis uitputting -  Als de maximale limiet voor alle schades onder een polis is bereikt. Wij kunnen u helpen bij het bepalen van een exit/afkoopstrategie in de onderhandeling met uw tegenpartij met als doel tot een bevredigende oplossing voor alle partijen te komen.

Afkoopregelingen – Op grond van wetgeving in diverse landen mag een rechter een verzekeraar opleggen dat een bepaald proces wordt gevolgd om alle aanspraken in een specifieke verzekeringsportefeuille te regelen. Dit kan bijvoorbeeld een zgn. Part 7 overdracht in de UK zijn.

Hampden heeft succesvol beëindigingen van verplichtingen aan wederpartijen gerealiseerd zowel voor haar cliënten als voor haar eigen entiteiten. Wij kunnen u o.a. helpen bij het ontwikkelen van een afkoop of exit strategie, het bepalen van doelen voor individuele transacties, het analyseren van onderliggende contracten en risico’s, het onderzoeken van financiële positie en het onderhandelen i.g.v. een schikking met de betreffende wederpartij.

Juridische consequenties Al deze mogelijkheden brengen juridische en toezichthoudende consequenties en complicaties met zich mee. Wij kunnen u helpen in deze situaties om de betreffende operatie tot een succes te maken.

Internationale portefeuille overdracht

Binnen de EU is het mogelijk verzekeringsportefeuilles van de ene verzekeraar in een lidstaat naar de andere verzekeraar in een andere lidstaat over te dragen op basis van het zgn. Europees paspoort. Een dergelijke overdracht wordt in essentie in elke EU lidstaat erkend zonder extra registraties of procedures en is vrij eenvoudig te realiseren. Het is daarbij in de meeste gevallen niet nodig van elke verzekeringnemer toestemming te krijgen. 

Het belangrijkste criterium vanuit riskmanagement en toezicht perspectief is dat Hampden voldoende kapitaal vrij moet hebben om een bepaalde overdracht te kunnen accepteren. Daarvoor wordt van elke over te dragen portefeuille, na een due diligence, een actuariële analyse gemaakt. Om transities succesvol te realiseren worden beproefde procedures doorlopen. Wij hebben de nodige kennis en ervaring opgedaan in de afgelopen tientallen jaren om deze soms lastige trajecten samen met u tot een goed einde te brengen. Belangrijk om op te merken is nog dat de juridische effecten van een portefeuille overdracht tussen niet-EU jurisdicties kunnen verschillen. 

Portefeuille behandeling

Misschien wilt u geen portefeuille overdragen maar de nog resterende activiteiten van een run-off portefeuille outsourcen. Hampden heeft de kennis en ervaring om dergelijke portefeuilles te beheren/servicen uit uw naam, ook wanneer nog niet alle polissen geroyeerd zijn. 

Herverzekering & Verhaal

Openstaande herverzekeringsbedragen maken vaak een aanzienlijk deel uit van de activa van de portefeuille of een verzekeraar in run-off. Steeds vaker betreft dit herverzekeraars die niet langer in bedrijf zijn of die niet bereid zijn een regeling te treffen met een cedent in run-off. Deze partijen bevinden zich vaak over de gehele wereld.   

Ditzelfde geldt voor regres. U heeft de schades betaald maar de regresactie blijkt lastig en blijft uit vanwege bijvoorbeeld onderbezetting of omdat uw proces daar niet op is ingericht. Wij werken op dit gebied samen met specialisten in de hele wereld waardoor wij u kunnen helpen met verhaal zodat uw vermogen verstevigd wordt.

Vind Ons

Hampden Insurance Group B.V.

Vestigingsadres:

's-Gravenweg 431

3065 SC Rotterdam

Nederland

KVK Rotterdam: 24 36 97 82

BTW Nr: 81 37 69 073