Login Logout Arrow right Chevron right LinkedIn Ellipsis Close Tick Grid Envelope Phone Info Print PDF Share Lock Search Check circle Download Video Podcast

Bij de wijziging van een verzekering of financiële dienst of behandeling van een schade vragen wij in sommige gevallen om persoonsgegevens en andere gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een aantal redenen:

  • Voor het uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
  • Om u adequaat van informatie te kunnen voorzien.
  • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.
  • Voor statistische analyses.
  • Om fraude te voorkomen en bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij hebben van onze verwerking van persoonsgegevens melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze verwerking inzien op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl onder openbare registers.

Voor onze dienstverlening maken wij in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van u verstrekken. Met deze derden maken wij in bewerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze en alleen voor de in de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde doeleinden.

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen voor de in de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen. Persoonsgegevens betreffende criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten.

Aan ons gelieerde ondernemingen zijn bevoegd om de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar te delen voor de hiervoor omschreven doeleinden. Om uw rechten te waarborgen hebben wij alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn vastgelegd in bewerkersovereenkomsten. Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Vanwege een verantwoord schadebehandelings-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Er zijn passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze sites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zijn alle medewerkers die van gegevens kennis kunnen nemen gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van onze onderlinge communicatie.

Meer informatie

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op deze pagina. Wij raden u aan de privacyverklaring op deze pagina met enige regelmaat te bekijken. U hebt recht op inzage in en correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzet aantekenen, mede tegen opname in het Centraal informatiesysteem. Wilt u van deze rechten gebruikmaken, of heeft u andere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens, neemt u dan contact op met ons: Hampden Insurance Group B.V., ’s-Gravenweg 431, 3065 SC Rotterdam, of via het formulier Neem contact met ons op op onze website www.hampden.eu.

Neem contact met ons op

Vul het formulier in met uw gegevens en de aard van uw aanvraag.

U kunt ons ook rechtstreeks bellen op het onderstaande nummer. We horen graag van u.

Vind ons

Hampden Insurance Group B.V.
's-Gravenweg 431
3065 SC Rotterdam
The Netherlands

KVK Rotterdam: 24 36 97 82
BTW Nr: 81 37 69 073

+31 (0) 10 212 1000

Dank je. Uw bericht is verzonden naar de betreffende afdeling.

Voer je telefoonnummer in